Obchodní podmínky

Mgr. Alice Zornyshko – Alis Delis, sídlo: Masarykova třída 901/7, 779 00, Olomouc,
IČO 04769422, živnostenský list vydaný Městským úřadem v Uherském Brodě, obecním živnostenským úřadem, číslo jednací: OZU/357/16/Mic/5 („prodávající“) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://alisdelis.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou („kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://alisdelis.cz („webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní obchodu“).
1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. V takovém případě však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, například z důvodů zákonných požadavků. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení ceny jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny pouze jako informativní a prodávající je zpravidla mění podle aktuální ceny surovin. Cenu zboží si kupující s prodávajícím definitivně dohodnou při uzavření kupní smlouvy.
2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
2.4 Zboží lze objednat následujícími způsoby:
– Telefonicky na telefonním čísle prodávajícího + 420 723 570 678.
– E-mailem na adresu prodávajícího objednavka@alisdelis.cz
Obsahem objednávky musí být:
– specifikace objednávaného zboží uvedením názvu zboží uvedeného v aktuální nabídce webového rozhraní obchodu, velikosti formy, případných úprav výrobků a počtu kusů každého druhu zboží,
– den požadovaného dodání zboží,
– místo dodání (požadované doručení zboží); není–li místo dodání výslovně uvedeno, rozumí se místem dodání adresa: Masarykova třída 901/7, 779 00, Olomouc.
Prodávající v případě telefonické objednávky neprodleně, jinak do 2 dnů po obdržení objednávky, kupujícímu přijetí objednávky potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
2.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.6 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající má právo odmítnout objednávku v případě pozdního objednání či z důvodů naplněné výrobní kapacity.
2.7 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující hradí prodávajícímu výhradně v hotovosti při převzetí zboží. Výjimečně, zejména při opakovaných objednávkách nebo při objednání většího množství zboží, může prodávající dohodnout s kupujícím bezhotovostní úhradu ceny zboží na bankovní účet prodávajícího.
3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.3 Prodávající požaduje od kupujícího zálohu ve výši 50% kupní ceny zboží při objednávce v souhrnné kupní cenně přesahující 1.500,- Kč.
3.4 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
3.5 Prodávající potvrzuje přijetí hotovostní platby za zboží písemným potvrzením – příjmovým dokladem. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze, mimo jiné, odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
– bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího,
– jestliže zboží podléhá rychlé zkáze,
– z hygienických důvodů, jestliže kupující zboží vyňal z obalu.
4.2 Kupující má právo objednávku zrušit či změnit nejpozději 24 hodin před požadovaným dodáním zboží, a to buď telefonicky, nebo e-mailem. Pro zrušení objednávky je nutné uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží.
4.4 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, resp. odstoupit od kupní smlouvy v případě, že není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství nebo má pochybnosti o důvěryhodnosti kupujícího či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání kupujícího by mohlo vést k újmě prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
4.5 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na adresu Mgr. Alice Zornyshko, Masarykova třída 901/7, 779 00, Olomouc nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího: objednavka@alisdelis.cz.
4.6 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4.7 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od smlouvy osobním vyzvednutím u prodávajícího nebo na bankovní účet kupujícího. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí zboží.
4.8 Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1 Prodávající nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s dopravou zboží ke kupujícímu.
5.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen při dodání zboží převzít nebo zajistit jeho převzetí.
5.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4 Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu rovnající se výši kupní ceny včetně dopravného, a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
5.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Masarykova třída 901/7, 779 00 Olomouc.  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
6.4 U potravinářského zboží nabízeného prodávajícím je záruka poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby. Reklamaci jakkoli poškozené nebo nekompletní dodávky zboží, tj. vad zjistitelných vizuální kontrolou zboží při jeho převzetí, musí kupující uplatnit ihned u prodávajícího a má právo takové zboží nepřevzít. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
6.5 Reklamace chutí, složení nebo jiných vnější prohlídkou nezjistitelných vad zboží musí kupující uplatnit neprodleně po jejich zjištění a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí výrobku až po uplatnění reklamace byl výrobek uložen způsobem a při teplotě odpovídajícím požadavkům předpisů upravujících oblast výroby a skladování potravin. O oprávněnosti reklamace rozhodne prodávající.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavka@alisdelis.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce, internetová adresa http://www.coi.cz
7.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1 Zpracování osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je prováděno pro účely plnění kupní smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR.
8.2. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje považuje za důvěrné a použije je pouze k účelu plnění kupní smlouvy. Osobní údaje kupujícího nebude prodávající zveřejňovat ani je neposkytne třetí osobě, s výjimkou související s distribucí zboží či platebním stykem. Prodávající důsledně postupuje tak, aby kupující neutrpěl/neutrpěla újmu na svých právech, a dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.
8.3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů poskytuje prodávající kupujícímu v samostatné sekci internetového obchodu.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
9.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
9.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Kupujícímu bude doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce.
10.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
10.3 Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
10.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
10.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Mgr. Alice Zornyshko, Masarykova třída 901/7, 779 00 Olomouc, adresa elektronické pošty objednavka@alisdelis.cz, telefon +420 723 570 678.
10.6 Platnost těchto Obchodních podmínek od: 25.5.2018